شایان برق/استانداردها و دستورالعمل ها

استانداردها و دستورالعمل ها

         22  

 

 

 

 

 

 

استاندارد     

 

 

 

 

 

 

 

 

توانیر

 

 

 

 

77

 

 

 


 

مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها(نشریه شماره 614)

 

 

 

 

 

 

تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های INSO 14878) LED)

         الزامات عمومی و آزمون ها

         الزامات ویژه - لامپ های LED با کلاهک  E27 , E14 , GU10 , GU5.3

         الزامات ویژه - لامپ های LED لوله ای با کلاهک G5 و G13

         الزامات ویژه - چراغ های LED خیابانی

         الزامات ویژه - نورافکن LED

چراغ ها (5920-INOSO)

         مقررات عمومی و آزمون ها

         مقررات ویژه چراغ های خیابانی و جاده ای

         الزامات ویژه نورافکن ها

عملکرد چراغ (20873-INSO)

         الزامات ویژه برای چراغ های LED

لوازم کنترل لامپ (7644-INSO)

        الزامات عمومی و ایمنی

        الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکتریکی با تغذیه ac یا dc برای مدول های LED

 

مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی - ویژگی های ایمنی (11721-INSO)

 

لامپ های الکتریکی - تعیین معیار مصرف انرژی ودستورالعمل برچسب انرژی (7341-INSO)

 

درجات حفاظت تامین شده توسط محفظه ها (کد IP) (INSO-2868)

 

 

دستور العمل والزامات توانیر در رابطه با چراغ های LED

        معابر اصلی

        معابر محلی

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی و شرایط ارزیابی لامپ ها و چراغ های LED مورد تایید ساتبا

          لامپ های LED با کلاهک E14 , GU10 , GU5 و E27

          تیوب LED با کلاهک G13 و G5

          چراغ های LED خیابانی

          نورافکن های LED