» خدمات » درخواست طراحی روشنایی

فرم درخواست طراحی روشنایی

*
*
*
*
*
*
وضعیت فعلی روشنایی
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
وضعیت فعلی پایه چراغ ها درصورت وجود؟(در پروژه های خیابانی و محوطه روباز وپارک)
متر
تعداد
متر
وضعیت فعلی چراغ ها در صورت وجود؟(در پروژه های اداری و سوله ها)
متر
متر
متر
ابعاد دقیق محدوده طراحی (برحسب متر)
متر
متر
مترشماره پیگیری را وارد کنید.