شایان برق/پروژه ها/نمونه پروژه های داخلی/پروژه روشنایی پارک گردشگری گردو شهر اراک

پروژه روشنایی پارک گردشگری گردو شهر اراک

مراحل تولید تجهیزات در گروه صنعتی شایان برق

مرداد 93

مراحل تولید سازه های فلزی

عکسهای گردو

   عکسهای گردو2

عکسهای گردو3   

عکسهای گردو11

عکسهای گردو10 

عکسهای گردو7

مراحل ماشینکاری و رنگ کاری قطعات 

عکسهای گردو4 

عکسهای گردو5 

عکسهای گردو6 

مراحل تولید تجهیزات روشنایی 

عکسهای گردو8 

عکسهای گردو9 

مراحل نصب و راه اندازی

عکسهای گردو88  

عکسهای گردو55

نمای کلی پروژه بعد از نصب تجهیزات 

عکسهای گردو12 

 

عکسهای گردو14 

عکسهای گردو15 

عکسهای گردو16 

عکسهای گردو18 

عکسهای گردو19  

عکسهای گردو17 

عکسهای گردو13