پایه دکوراتیو روشنائی خیابانی-مدل شهسوار

پایه دکوراتیو روشنائی خیابانی مدل شهسوار