فاطمه امیدی

 خانم امیدی - بوشهر و خراسان رضوی

سرکار خانم فاطمه امیدی کارشناس فروش در استان های بوشهرو خراسان رضوی هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09188939534            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 330)            پست الکترونیکی : omidi@shayanelectric.com