خانم فاطمه مشتاقی

سرکار خانم فاطمه مشتاقی کارشناس فروش استان اردبیل، همدان و یزد هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

همراه : 09128111993            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 120)            پست الکترونیکی:moshtaghiexport@shayanelectric.com