شدت نور

شدت نور (Luminous Intensity)

هر منبع نوری دارای یک میزان شارنوری است که به هنگام انتشار نور، در هر زاویه خاص مقدار متفاوتی از نور منتشر می شود. به علت این تفاوت میزان انتشار نور در زوایای مختلف کمیتی با عنوان "شدت نور" بیان شده است.

که از میزان شارنوری خارج شده از منبع نوری در واحد زاویه فضایی به دست می آید و آن را با (I) نشان می دهند. و به میزان انتشار نور در یک جهت خاص (زاویه فضایی) شدت نور می گویند. و واحد آن (cd) یا کاندلا یا شمع می باشد.

دلیل استفاده از رفلکتور و لنز که به اجزاء نوری معروفند در چراغ ها همین شدت نور است. با به کار بردن اجزاء نوری در هر نوع منبع نوری می توان نور را در جهت خاصی از فضا منتشر کرد.

هرچه زاویه به کار رفته در یک منبع نوری کوچکتر باشد ، شدت نور خارج شده از آن بیشتر است. به همین علت است که دو منبع نوری یکسان ولی دارای اجزاء نوری (رفلکتور و لنز) متفاوت شدت نورهای متفاوتی دارند.

شدت نور