بهره نوری

بهره نوری (Luminous Efficacy)

بهره نوری

بهره نوری LED

بهره نوری کمیتی بسیار مهم است که به طور کلی نشان دهنده این موضوع است که با توجه به مصرف انرژی که صورت گرفته چه مقدار نور تولید شده است.

بعبارت دیگر بهره نوری میزان شارنوری خارج شده از هر منبع نوری نسبت به توان مصرفی آن منبع نوری می باشد.

بدیهی است هرچه میزان بهره نوری در یک منبع نوری بیشتر باشد ، آن چراغ دارای راندمان بیشتر و مقرون به صرفه تر خواهد بود.

بهره نوری چراغ های تولیدی گروه صنعتی شایان برق بین 100 تا 120 متغیر می باشد.