درجه حفاظت

درجه حفاظت

نفوذ اجسام سخت خارجی و هم چنین نفوذ آب به داخل اجسام الکترونیکی می تواند خسارات متعددی را به آن وسیله وارد کند که اغلب جبران ناپذیر می باشد. از این رو می بایست با روش هایی، وسایل الکترونیکی را در برابر نفوذ هرگونه جسم سخت خارجی و یا آب محافظت نمود. تا خسارت ناشی از خدمات به حداقل برسد.
میزان نفوذ پذیری وسایل و تجهیزات الکتریکی یکی از عوامل مهم در تعیین کیفیت آن ها می باشد. از این رو استاندارد IEC60529 درجه حفاظت را با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم نشان می دهد.(این ارقام بین 0 تا 6 می باشد) که رقم اول حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و حفاظت افراد را نشان می دهد و رقم دوم حفاظت در برابر نفوذ آب را مشخص می کند. و این دو رقم هر چه بیشتر باشند، نشان دهنده میزان حفاظت بیشتری است.