دمای رنگ (CCT) correlated color temperature

دمای رنگ LED

در حالت کلی با توجه به رنگ نورها ، آن ها را به سه دسته "سرد" ، "گرم" و "طبیعی" تقسیم بندی می کنیم.

دمای رنگ سرد (سفید سرد) : هرچه عدد دمای رنگ بیشتر باشد رنگ آن نور به سفید نزدیک تر می باشد و به آن نور "سرد" می گویند. به عنوان مثال 6000 درجه کلوین

رنگ سرد را با C.W (Cool White) نشان می دهند.

دمای رنگ گرم (سفید گرم) : هرچه عدد دمای رنگ کمتر باشد رنگ آن نور به زرد نزدیک تر می باشد و به آن نور "گرم" می گویند. به عنوان مثال 2700 درجه کلوین

رنگ گرم را با C.W (Warm White) نشان می دهند.

دمای رنگ طبیعی یا خنثی (دمای رنگ روز) : در دمای رنگ طبیعی ، عدد دمای رنگ بین عدد دمای رنگ گرم و رنگ آن نور به روز نزدیک تر می باشد. به عنوان مثال 4500 درجه کلوین

رنگ سرد را با N.W (Neutral White) نشان می دهند.

عدد دمای رنگ در منابع روشنایی LED می تواند از 2700 درجه کلوین تا 9000 درجه کلوین متغیر باشد.