افتخارات گروه صنعتی شایان برق

 

افـتخارات

  • واحد نمونه صنعتی استان مرکزی، طی چهارده سال اخیر به صورت پیاپی از سال 1387 الی 1400

  • واحد نمونه صنعتی کشور در حوزه برق و الکترونیک به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 94

  • واحد نمونه تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال‌های 97، 98، 99، 1400

  • واحد تحقیق و توسعه برتر(بخش خدمات فنی و مهندسی) استان مرکزی در سال 1400

  • صادرکننده نمونه سال‌های 90، 91، 93، 94، 98، 99

  • واحد تحقیق و توسعه برتر کشوری در سال 1400

  • واحد فنی مهندسی برتر کشوری در سال 1400

  • کار‌آفرین نمونه سال 86

  • برند برتر استانی سال 95

تصاویر افتخارات گروه صنعتی شایان برق

واحد نمونه صنعتی 86
واحد نمونه صنعتی 88
واحد نمونه صنعتی 89
واحد نمونه صنعتی 90
واحد نمونه صنعتی 91
واحد نمونه صنعتی 92
واحد نمونه صنعتی 94
واحد نمونه صنعتی 95
واحد نمونه صنعتی 96
واحد نمونه صنعتی 97
واحد نمونه صنعتی 98
واحد نمونه صنعتی 99 - استانداری
واحد نمونه صنعتی 99 - وزارت صنعت و معدن
واحد نمونه صنعتی 99
واحد برتر تولیدی در گروه صنایع الکترونیک 94
واحد نمونه صنعتی کشوری 94
تحقیق و توسعه برتر 98
تحقیق و توسعه برتر 97
تحقیق و توسعه برتر 99
صادر کننده نمونه 90 - استانداری
صادر کننده نمونه 90 - بانک
صادر کننده نمونه 90 - سمت
صادر کننده نمونه 91
صادر کننده نمونه 93
صادر کننده نمونه 94
صادر کننده نمونه 98
صادر کننده نمونه 99
تحقیق و توسعه برتر کشوری 1400
واحد تحقیق و توسعه برتر استان مرکزی در سال 1400
واحد تحقیق و توسعه برتر(بخش خدمات فنی و مهندسی) استان مرکزی در سال 1400
واحد فنی مهندسی برتر کشوری 1400
کارآفرین نمونه 86
برند برتر 95
Loading