پروژه ها

Loading
انتخاب گروه صنعتی شایان برق به عنوان واحد صنعتی نمونه در سال 1400
گروه صنعتی شایان برق در سال 1400 بار دیگر به عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی انتخاب شد.
لزوم کاهش مصرف انرژی برق کشور
قدردانی از تلاش موثر گروه صنعتی شایان برق جهت کاهش مصرف انرژی برق کشور