انتخاب گروه صنعتی شایان برق، به عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه کشوری در سال 1400
گروه صنعتی شایان برق، موفق به کسب عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه کشوری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
انتخاب گروه صنعتی شایان برق، به عنوان واحد برتر فنی مهندسی کشوری در سال 1400
گروه صنعتی شایان برق، موفق به کسب عنوان واحد برتر فنی مهندسی کشوری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

پروژه ها

Loading